HOSPIRA/PFIZER, Zagreb
PLIVA AZITROMICIN, Savski Marof