HOSPIRA/PFIZER, Zagreb
PLIVA AZITROMYCIN, Savski Marof